Elektronik i Kina

Det er blevet populært at indkøbe i Kina, og det er jo også blevet vandvittigt billigt. Der er også kommet en del danske butikker som videresælger Kina elektronik.
Men vær opmærksom på hvad du køber, for det er ikke altid at det hverken lever op til lovkravene, kvaliteten eller de etiske vilkår.
Når du handler i Kina, kan du være heldig, men du kan også være uheldig, så det er op til dig at spille roulette.

Kend din rolle og dit ansvar – sæt dig ind i hvilke regler, der er for kemi i elektronik og stil krav til din leverandør.

Transport

Transporttiden er ofte på 3-8 uger, hvis du betaler med PayPal, har du 4 uger til at lave en reklamation. Når du har handlet med en kineser, modtaget varerne og betalt gebyr til Postdanmark, kan du ikke være sikker på om det er den samme leverandør som sender dig varer næste gang. Husk også hvis du bestiller for mere end 80kr, kommer der indfortoldning på.

Kvalitet

Som sagt kan du aldrig vide dig sikker på hvad du får, det er logisk at når produkterne koster så lidt som de gør, er der sparet et sted, og det er ofte på komponenterne, medarbejdernes vilkår, kontrol af produktet, CE mærkningen, RoHS-bekendtgørelsen (Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment) overholdes ikke, kolde lodninger, undladt polyfuse på printet.

Det betyder samlet at du ikke kan være sikker på at produktet virker, eller at det fortsætter med at virke, du kender ikke til de vilkår det er produceret under, og du støtter generelt de dårlige vilkår som mange børn arbejder under i Kina.
Jeg har set komponenter der vender forkert, dårlige lodninger, kortslutninger og dårlig kvalitet. Selv USB kabler kan være af så ringe kvalitet at de ødelægger de apparater de tilsluttes.

Arduino

Arduino er særlig populær at kopiere, men også her skal du være opmærksom på hvad du bestiller.Husk at du også støtter den videre udvikling af Arduino, ved at købe originalen.

Lovgivning for import (importører og forhandlere)

Udstyret skal være forsynet med et type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken udstyret kan identificeres, eller, hvis dette på grund af udstyrets størrelse eller art ikke er muligt, at de krævede oplysninger fremgår af emballagen eller af et dokument, der ledsager udstyret.

Producentens navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og kontaktadresse skal fremgå af udstyret eller, hvis det ikke er muligt, af emballagen eller af et dokument, der ledsager udstyret. Adressen skal være adressen på ét enkelt sted, hvor producenten kan kontaktes.

Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder bestemmelserne.
Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på menneskers liv eller sundhed eller fremkaldt fare derfor,

2) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller

3) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel, herunder ved besparelser, for den pågældende selv eller andre.

CE mærkning

CE-mærkning er den mærkning, hvormed producenten angiver, at produktet er i overensstemmelse med alle gældende krav i EU’s harmoniseringslovgivning om anbringelse af denne mærkning.

CE-mærkningen skal anbringes, før elektrisk og elektronisk udstyr sælges.

CE-mærkningen anbringes på udstyret eller på mærkepladen, så den er synlig, let læselig og ikke kan slettes. Hvis elektrisk og elektronisk udstyr er af en sådan art, at dette ikke er muligt eller berettiget, anbringes mærkningen på emballagen og i følgedokumenterne.

RoHS

Fra 1. juli 2006 må nyt elektrisk og elektronisk udstyr ikke indeholde disse skadelige stoffer:

  • bly
  • kviksølv
  • cadmium
  • hexavalent chrom
  • polybromerede biphenyler (PBB)
  • polybromerede diphenylethere (PBDE)

Reglerne omfatter som udgangspunkt alt elektrisk og elektronisk udstyr.

Det er forbudt at importere og sælge udstyr i EU, der ikke overholder reglerne. Virksomhederne skal sikre sig, at udstyret ikke indeholder de forbudte stoffer.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion fører tilsyn med at reglerne overholdes og skal sørge for at ulovlige forhold lovliggøres. Det kan betyde, at produktet skal trækkes tilbage fra det danske marked, eller at produktet på anden måde skal gøres lovligt. Hvis man overtræder reglerne, kan man derudover risikere bøde eller fængsel i indtil to år.

Komponenter er omfattet, hvis de skal bruges som reservedele. Hvis komponenterne anvendes i udstyr, der er omfattet af RoHS, skal de opfylde kravene.